تخمین سرعت درایو موتور القایی Sensorless

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

چندین روش برای تخمین سرعت داریو موتورهای القایی بدون سنسور وجود دارد، در رفرنس 1 مطالعه جامعی از روش فنی تخمین سرعت های مختلف و معایب و خوبی های این روش و نیز روش تخمین سرعت رتور اماده و قابل استفاده می باشد.برخی از این روش ها از یک اثر طبیعی غیر ایده ...