راه اندازی مبدل دو جهته در سیستم هیبرید پیل سوختی و باتری

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

مبدل های دو جهته (BDC) افزاینده-کاهنده (Buck / Boost) به صورت گسترده ای در سیستم های پیل سوختی مورد استفاده قرار می گیرند، این مبدل ها ساختاری ساده دارند و به سادگی کنترل می شوند. در وضعیت کاهنده (Buck) توان از طرف Vbus به سمت Vbat شارش می یابد و در حا...