مدل خودرو برقی هیبرید چهار چرخ متحرک

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

در این قسمت کنترل پایداری خودرو برقی هیبرید چهار چرخ محـرک توسـط تکنولـوژی مبتنـی بـرتقسیم گشتاور و تکنولوژی مبتنی بر ترمز دنبال مـی‌شـود. روش هـای مبنتـی بـر ترمـز کـه اساسـاً استراتژی‌های مانور ترمز می‌باشند از کنترل اکتیو ترمز هر چرخ به طور مجزا است...