کنترل هیسترزیس اینورتر

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

شکل زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید که ابتدا کلید Q1 روشن است. ولتاژ فاز ماشین مثبت است. لذا جریان فاز _، _افزایش می یابد. وقتی جریان این فاز به حد بالایی خود که همان حد بالای باند بالایی هیسترزیس می باشد، رسید، خروجی مقایسه کننده از 1 به صفر تغییر می ک...