انجام پروژه طراحی کنترل کننده بهینه برای پایداری سیستم قدرت

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

در مباحث کنترلی معمولاً عملکرد مطلوب یک سیستم با معیارهایی مانند: میزان فراجهش، زمان نشست، خطای حالت ماندگار و ... اندازه گیری می شود. در کنترل مدرن می توان مطلوبیت عملکرد سیستم را به طور کمی بیان نمود. به این منظور از شاخص های عملکردکه عموماً توابعی ا...