مدلسازی و شبیه‌سازی درایو کنترل مستقیم گشتاور DTC موتور القایی

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

کنترل مستقیم براساس تکنیک ولت/هرتز ثابت، روش کنترل سرعت آسان برای درایوهای موتور القایی بود. این روش از شار استاتور و خطای گشتاور برای تولید ولتاژ استاتور و فرکانس مرجع برای کنترل کردن موتور القایی استفاده می‌کند. پیچیدگی‌های محاسبات ولتاژ مرجع استاتور...