انجام پروژه نوسانات پیچشی ژنراتور سنکرون

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

در محاسبات کلی که در یک ماشین در نظر گرفته می شود روتور با گاورنر وقسمت های دیگر یک ماشین سنکرون به عنوان یک جسم واحد در نظر گرفته می شود. این کار در حالت کلی اشتباه می باشد چون هرکدام از اجسامی که روی شفت روتور هستند و می توانند جمعا طولی بیشتر از 50 ...