انواع تلفات در پیل سوختی

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

تلفات پیل سوختی به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند. 1- تلفات فعال‌سازی 2- تلفات اهمی 3- تلفات متراک...