انجام پروژه کنترل عصبی-PID تطبیقی برای سیستم‌های کنترل غیرخطی پیچیده

 مطالب علمی آموزشی » کنترل

در این قسمت شبیه سازی یک مقاله شبکه عصبی-PID تطبیقی با عنوان An adaptive PID neural network for complex nonlinear system control با نرم افزار متلب انجام شده است.