عملکرد سیستم هیبرید پیل سوختی و باتری

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

در سیستم هیبرید پیل سوختی و باتری، پیل سوختی به عنوان منبع توان اصلی و باتری به عنوان منبع کمکی باید به گونه ای کنترل شوند که این مجموعه همواره بتواند با قابلیت اطمینان و راندمان بالا توان مورد نیاز را تامین کند. سیستم هیبرید پیل سوختی و باتری در شکل ز...