انجام پروژه جایابی بهینه خازن در شبکه توزیع با گمز

 مطالب علمی آموزشی » قدرت

در این قسمت یک مقاله در زمینه جایابی بهینه خازن در شبکه توزیع با عنوانOptimal  allocation  of  capacitors  in  radial/mesh  distribution  systems using  mixed  integer  nonlinear  programming  approach با استفاده از نرم افزار گمز شبیه سازی شده است.